La Formació Professional es defineix com l’ensenyament que capacita per a l’exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i els coneixements propis de cada sector. Al Campus Professional UManresa, que imparteix, entre d’altres, el CFGS de Tècnic en Pròtesis Dentals, hem decidit incorporar, com a metodologia formativa, la simulació. Una metodologia que pot contribuir a fomentar el pensament crític dels estudiants per ajudar-los a prendre decisions de manera justificada i al mateix temps aportar-los més seguretat i recursos a l’hora d’enfrontar-se al món laboral.

La Formació professional va néixer per encabir dins l’educació formal aquells aprenentatges que es feien directament al lloc de treball, hereus de la tradició medieval dels artesans i els gremis. Així s’assegurava una formació teòrica que permetés dispensar un títol i donar vàlua a aquest saber, tradicionalment menystingut enfront del més acadèmic.

Els cicles formatius són un tipus de formació professionalitzadora. Els estudiants tenen un contacte molt més directe amb l’empresa que en altres tipus d’estudis i tant ells com els empresaris esperen les estades formatives de pràctiques que es desenvolupen en l’àmbit empresarial vinculat als estudis.

Per altra banda, quan l’estudiant acaba el curs i comença a treballar, habitualment no realitza les mateixes tasques que feia quan estava en període de pràctiques. Un cop graduat, se li demanarà que prengui decisions, que treballi en equip, que es coordini enmig de protocols de treball desconeguts, per posar alguns exemples. En moltes ocasions, els estudiants verbalitzen que aquesta situació els crea angoixa, i en un procés de reflexió personal, pensen com n’és de diferent l’etapa formativa de la incorporació al món laboral.

En aquest procés d’aprenentatge també hi tenen un paper crucial les empreses del sector. Aquestes poden voler estudiants de pràctiques per raons que van des de poder disminuir la càrrega de treball dels seus treballadors fins a la voluntat de formar futurs treballadors. Països com Alemanya tenen un sistema de Formació Professional en el qual l’empresa està molt vinculada a la formació dels estudiants i s’hi implica des de moltes vessants. Això fa que, quan l’alumne s’incorpora al mercat laboral, hi hagi més aviat una evolució continua que no pas un canvi radical.

Al Campus Professional UManresa, i més concretament al Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècnic en Pròtesis Dentals, el plantejament de simulació que es planifica és, en realitat, un punt de partida que es podria aplicar a altres estudis de Formació Professional. El pla d’estudis actual no contempla de manera específica que els alumnes raonin de manera reflexiva. Per fer un assentament de les bases teòriques és important que els estudiants tinguin tota la informació necessària, però existeixen diferents metodologies per assolir els resultats d’aprenentatge que el currículum requereix. Aquest punt de vista valora que l’alumne tingui el poder de decidir i evitar que s’enroqui en el “robotisme”. Cada vegada existeixen més estudis relacionats amb la innovació i la Formació Professional per potenciar que l’alumne desenvolupi noves habilitats i diferents maneres de treballar.

Els estudiants d’un cicle formatiu de tècnic en pròtesis dentals té unes característiques extraordinàries, ja que, de vegades, el professor expert pot ser el més jove i novell de la classe. Treballar a l’aula amb un gran ventall d’edats és complicat, unificar els mateixos criteris pels alumnes de 17 anys que pels de 50 no és senzill. Les seves vivències, experiències, emocions i expectatives s’han de tenir en compte i saber gestionar amb destresa per tal que puguin assolir els objectius pedagògics que ofereix la formació. La simulació integra elements indispensables per fomentar l’aprenentatge i l’assoliment dels conceptes treballats: l’aprenentatge d’adults, les emocions, l’experiència altament immersiva, l’anticipació d’esdeveniments i la formació en un entorn segur serien alguns dels factors a destacar de la metodologia de la simulació.

El plantejament que es fa des dels estudis de pròtesis seria demostrar que l’aplicació de la metodologia de la simulació pot contribuir a fomentar el pensament crític dels estudiants perquè aprenguin a prendre decisions de manera justificada i al mateix temps aportar-los més seguretat i recursos a l’hora d’enfrontar-se al món laboral. El motiu d’establir la simulació com a eina metodològica és perquè és situa perfectament l’estudiant davant el que serà la seva realitat professional.

Segons una de les definicions que fa de la simulació el Healthcare Simulation Dictionary, publicat per la SSH l’any 2016, és “una tècnica que crea una situació o ambient per permetre a les persones experimentar una representació d’un esdeveniment amb la finalitat de practicar, aprendre, avaluar, provar o comprendre accions sistemàtiques o humans”.

L’estudiant necessita trobar-se en la situació per conèixer les seves reaccions i defensar els seus arguments davant l’escena. El debriefing els ajudarà a veure els encerts i a canviar els errors en l’aprenentatge per millorar. Altres metodologies són vàlides per desenvolupar o avaluar la part pràctica o la teòrica, però la presa de decisions és un tema que els costa molt, i si l’estudiant és capaç de veure com d’important és tenir els conceptes teòrics adquirits a classe per poder arribar a una simulació i defensar-ho es podria cobrir amb escreix aquesta mancança. Si l’alumne pot viure, a través de la simulació, les situacions reals a les quals s’enfrontarà, evitarà errors, augmentarà la seva seguretat i l’ajudarà a desenvolupar eines per a la feina futura.

Anna Gonzàlez, coordinadora del Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècnic en Pròtesis Dentals del Campus Professional UManresa